نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد > معرفی موسسه آموزش عالی علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی
۱۷۵۰ بازدید

آموزش های عالی علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی در راستای تحقق بند ۷ و ۸ ماده ۳ اساسنامه جهاد دانشگاهی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۴ مبنی بر“ اجرای دوره‌های رسمی آموزش‌های علمی‌کاربردی مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالی کشور و ایجاد تشکیلات آموزشی و تحقیقاتی متناسب با آن بر اساس قوانین و مقررات آموزش عالی“ فعالیت خود را از سال۱۳۷۷در ذیل معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی و تحت نظارت دانشگاه جامع علمی – کاربردی آغاز کرد.

در ابتدا با ایجاد ۸ مرکز، ۸ عنوان رشته در ۱۴ کد رشته محل و ۲۸۴ نفر دانشجو در مقطع کاردانی ناپیوسته در سطح کشور آغاز و سپس با عنایت به مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۰ هیات امنای جهاد دانشگاهی، با تاسیس مرکز آموزش عالی علمی‌کاربردی جهاد دانشگاهی این فعالیت ادامه یافت و در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ بر اساس مصوبه شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه مرکز به مؤسسه ارتقا پیدا کرد.

این موسسه در حال حاضر در مقاطع کاردانی ناپیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته در دو نظام ترمی و پودمانی به کار خود ادامه می‌دهد. مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان موسسه مانند سایر دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش تحصیلی و استخدامی است.

بالا