نسخه آزمایشی
۱۳۱ بازدید
 • طراحی GUI با استفاده از کتابخانه PYQT
 • پردازش تصویر در هوش مصنوعی با استفاده از کتابخانه opencv
 • آشنایی با یادگیری ماشین
 • آشنایی با محیط google colab و jupyternotebook
 • نحوه پردارش  و آماده سازی داده ها
 • آشنایی با انواع نمودارها و رسم آنها با استفاده از matplotlib
 • کار با کتابخانه pandas , numpy
 • کار با کتابخانه scikit learn
 • آشنایی با الگوریتمهای هوش مصنوعی مانند:
 • linear regression
 • logistic regression
 • svm
 • decision tree و رسم آن
 • pca
 • kfold cross validation, train-test
 • knn
 • آشنایی با شبکه های عصبی و mlp و آشنایی با backpropagation
 • کار با کتابخانه pytorch
 • kmeans clustering
 • کار با داده های تصویری و نحوه آماده سازی و دخیره سازی و لود آنها در برنامه
 • آشنایی با آنواع متریک های ارزیابی مدل
 • انجام پروژه نهایی
 • Deep learning:
 • آشنایی با مقدمات
 • آشنایی با شیکه های کانولوشنی
 • آشنایی با نحوه transformation  داده ها
 • نحوه آموزش و تست شبکه
 • توضیحاتی در رابطه با شبکه های autoencoder,vgg16,inception,vgg16 pretrained,resnet
بالا