نسخه آزمایشی

از سوی مدرس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد منتشر شد:

«تاریخ لباس در ایران» و «تمدن های باستان جهان»

کتاب های « تاریخ لباس در ایران» و «تمدن های باستان جهان» تالیف دکتر زینب علی‌زاده جورکویه از مدرسان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد به چاپ رسید. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، کتاب تاریخ لباس در ایران با استفاده از حجاری های تاریخی، نقاشی های دیواری، مهرها و … به بررسی […]

با هدف تحقق شعار «هر دانشجو، یک شرکت»

امکان ثبت ایده برای دانشجویان فراهم شد

در پی برگزاری کارگاه آموزشی «نوآوری و خلق ایده» با شعار هر دانشجو یک شرکت، امکان ثبت ایده برای دانشجویان فراهم گردید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، امکان ثبت ایده های دانشجویان تا تاریخ ۲۷ اسفند ماه از طریق آدرس Http://B2n.ir/st-co امکانپذیر است. علاقمندان در راستای تحقق شعار هر دانشجو، […]

ویژه دانشجویان شرکت کننده مرکز؛

الزام در تکمیل پرسشنامه ارزیابی کارگاه «نوآوری و خلق ایده»

دانشجویان شرکت کننده در کارگاه آموزشی نوآوری و خلق ایده باید پرسشنامه مربوط به ارزیابی کارگاه را تکمیل نمایند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد ، کارگاه آموزشی نوآوری و خلق ایده با حضور دکتر محمد حسین موسی زاده، مدیرکل دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور […]

تقدیر از همکاران مرکز علمی کاربردی مشهد از سوی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کشور

همکاران مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد از سوی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کشور تقدیر شدند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، مراسم تقدیر از همکاران مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد با حضور مهندس خسرو هدایتی، معاون آموزشی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی و مهدی عباسی، معاون فرهنگی دانشجویی […]

از سوی مدرس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد منتشر شد:

«تاریخ لباس در ایران» و «تمدن های باستان جهان»

کتاب های « تاریخ لباس در ایران» و «تمدن های باستان جهان» تالیف دکتر زینب علی‌زاده جورکویه از مدرسان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد به چاپ رسید. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، کتاب تاریخ لباس در ایران با استفاده از حجاری های تاریخی، نقاشی های دیواری، مهرها و … به بررسی […]

با هدف تحقق شعار «هر دانشجو، یک شرکت»

امکان ثبت ایده برای دانشجویان فراهم شد

در پی برگزاری کارگاه آموزشی «نوآوری و خلق ایده» با شعار هر دانشجو یک شرکت، امکان ثبت ایده برای دانشجویان فراهم گردید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، امکان ثبت ایده های دانشجویان تا تاریخ ۲۷ اسفند ماه از طریق آدرس Http://B2n.ir/st-co امکانپذیر است. علاقمندان در راستای تحقق شعار هر دانشجو، […]

از سوی مدرس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد منتشر شد:

«تاریخ لباس در ایران» و «تمدن های باستان جهان»

کتاب های « تاریخ لباس در ایران» و «تمدن های باستان جهان» تالیف دکتر زینب علی‌زاده جورکویه از مدرسان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد به چاپ رسید. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، کتاب تاریخ لباس در ایران با استفاده از حجاری های تاریخی، نقاشی های دیواری، مهرها و … به بررسی […]

با هدف تحقق شعار «هر دانشجو، یک شرکت»

امکان ثبت ایده برای دانشجویان فراهم شد

در پی برگزاری کارگاه آموزشی «نوآوری و خلق ایده» با شعار هر دانشجو یک شرکت، امکان ثبت ایده برای دانشجویان فراهم گردید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، امکان ثبت ایده های دانشجویان تا تاریخ ۲۷ اسفند ماه از طریق آدرس Http://B2n.ir/st-co امکانپذیر است. علاقمندان در راستای تحقق شعار هر دانشجو، […]

ویژه دانشجویان شرکت کننده مرکز؛

الزام در تکمیل پرسشنامه ارزیابی کارگاه «نوآوری و خلق ایده»

دانشجویان شرکت کننده در کارگاه آموزشی نوآوری و خلق ایده باید پرسشنامه مربوط به ارزیابی کارگاه را تکمیل نمایند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد ، کارگاه آموزشی نوآوری و خلق ایده با حضور دکتر محمد حسین موسی زاده، مدیرکل دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور […]

از سوی مدرس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد منتشر شد:

«تاریخ لباس در ایران» و «تمدن های باستان جهان»

کتاب های « تاریخ لباس در ایران» و «تمدن های باستان جهان» تالیف دکتر زینب علی‌زاده جورکویه از مدرسان مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد به چاپ رسید. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، کتاب تاریخ لباس در ایران با استفاده از حجاری های تاریخی، نقاشی های دیواری، مهرها و … به بررسی […]

با هدف تحقق شعار «هر دانشجو، یک شرکت»

امکان ثبت ایده برای دانشجویان فراهم شد

در پی برگزاری کارگاه آموزشی «نوآوری و خلق ایده» با شعار هر دانشجو یک شرکت، امکان ثبت ایده برای دانشجویان فراهم گردید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، امکان ثبت ایده های دانشجویان تا تاریخ ۲۷ اسفند ماه از طریق آدرس Http://B2n.ir/st-co امکانپذیر است. علاقمندان در راستای تحقق شعار هر دانشجو، […]

ویژه دانشجویان شرکت کننده مرکز؛

الزام در تکمیل پرسشنامه ارزیابی کارگاه «نوآوری و خلق ایده»

دانشجویان شرکت کننده در کارگاه آموزشی نوآوری و خلق ایده باید پرسشنامه مربوط به ارزیابی کارگاه را تکمیل نمایند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد ، کارگاه آموزشی نوآوری و خلق ایده با حضور دکتر محمد حسین موسی زاده، مدیرکل دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور […]

بالا