فهرست اصلی

مطالب

با حضور رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی

دومین جلسه کارگروه تخصصی توسعه برون مرزی آموزشهای علمی کاربردی استان برگزار شد

**** 

دومین جلسه کارگروه تخصصی توسعه برون مرزی آموزشهای علمی کاربردی استان خراسان رضوی، هشتم اردیبهشت ماه با حضور دکتر مرتضی تشکری، رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان رضوی در  سالن شورای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد برگزار شد.

به گزارش دبیرخانه کارگروه تخصصی توسعه برون مرزی آموزشهای علمی کاربردی استان خراسان رضوی، در این جلسه ضمن تصویب طرح بررسی قابلیتهای آموزشی مراکز در ابعاد برون مرزی، بر تهیه استانداردهای آموزشی با رویکرد کیفی سازی آموزشها و تحقق اجرا در کشور هدف تاکید شد