فهرست اصلی

-

دانشجویان و همکاران محترم می‌توانند پس از جستجو در پایگاههای

اطلاعاتی ذیل، متن کامل منبع موردنیاز خود را از طریق مسئول کتابخانه

موسسه دریافت نمایند.

 

رديف

نام پايگاه

آدرس اينترنتي

موضوعات تحت پوشش

1

بانك اطلاعات نشريات فارسي Magiran

www.magiran.com

علوم انساني و اجتماعي، كشاورزي، فني مهندسي، علوم پايه و هنر

2

پايگاه اطلاعاتي جستجوي مقالات فارسي نمامتن

www.Namamatn.um.ac.ir/namamatn   

3

ACS Publications

http://pubs.acs.org/search/advanced

مهندسي شيمي، صنايع غذايي، بيولوژي مولكولي، مطالعات محيط زيست...

4

AIP Publishing

http://scitation.aip.org/content/aip

فيزيك

5

American Physical Society Site

http://www.aps.org/publications/index.cfm

6

American Society Of Civil Engineer

http://www.asce.org/

مهندسي راه و ساختمان

7

ASME Digital Collection

http://asmedl.org/

مهندسي مكانيك

8

Elsevier

http://www.sciencedirect.com/

تمامي موضوعات

 

 Emerald Insight

http://www.emeraldinsight.com/

مديريت، بازاريابي، مهندسي مكانيك، مهندسي كامپيوتر و الكترونيك

9

Sage Journals

http://online.sagepub.com/

بازرگاني، علوم اجتماعي، علوم و تكنولوژي، پزشكي

10

Taylor Francis Online

http://www.tandfonline.com/

اقتصاد و مديريت، شيمي، فيزيك، آموزش