فهرست اصلی

چشم انداز و ماموریت و اهداف کلان

چشم انداز:

موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاددانشگاهی- مرکز مشهد مجموعه ای  است پیشگام در آموزش‌های عالی بلند مدت وآموزشهای عالی آزاد (پودمانهای تخصصی مهارتی) موردنیاز جامعه با توانمندی تبدیل شدن به قطب علمی مهارتی به‌ منظور تربیت نیروهای کارآفرین و خلاق در یکی از حوزه‌های مدیریت و خدمات اجتماعی، فرهنگ و هنر و صنعت در سطح کشورهای همجوار:

 

ماموریت:

موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهاددانشگاهی- مرکز مشهد مجموعه ای است برای توسعه فعالیت‌های علمی،کاربردی و مهارتی در سطح ملی و منطقه‌ای با اتکا به منابع سازمانی ارزشمند و با رویکرد تربیت نیروی انسانی متعهد، متخصص،‌ کارآفرین و خلاق در حوزه‌های صنعت، فرهنگ و هنر ، مدیریت ، خدمات اجتماعی و سلامت

 

اهداف کلان:

 

  •  دستیابی به الزامات و استانداردهای آموزش عالی 
  • پیشگام در آموزش‌های عالی بلند مدت وآموزشهای عالی آزاد (پودمانهای تخصصی مهارتی) علمی
  •  کاربردی  مورد نیاز جامعه
  • مرکزی پیشرو با قابلیت تربیت نیروی متخصص در تحصیلات تکمیلی
  • پیشتازی جهت تربیت نیروهای کارآفرین و خلاق در یکی از حوزه‌های مدیریت و خدمات اجتماعی،
  • فرهنگ و هنر و صنعت در سطح کشورهای همجوار
  • فراهم نمودن شرایط تغییرپذیری و تغییرآفرینی در دانشجویان و تحقق عملی توانمندسازی کارآفرینانه
  • توجه بیشتر به امور فرهنگی و رفاهی دانشجویان و مدرسان