فهرست اصلی

نقش اساتید در کسب افتخارات مرکز غیر قابل انکار است

رییس موسسه علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد در جلسه هم اندیشی مدرسان

 

رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد در جلسه هم اندیشی مدرسان مرکز بر نقش و جایگاه اساتید اشاره کرد و گفت: این جایگاه در کسب افتخارات مرکز موثر بوده و نیز قابل انکار است. به گزارش پایگاه خبری موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، مهندس احمد افروغی با تاکید بر نقش بسزای مدرسان در کیفیت بخشی بر آموزش هر مرکز، خواستار همراهی مدرسان در پیشبرد اهداف مندرج در برنامه استراتژیک شد. وی پتانسیل ها، امکانات آموزشی و پژوهشی و فرهنگی موجود در مرکز را بستر مناسبی جهت تحقق افتخارات بیشتر عنوان کرد.

در ادامه این جلسه، مهندس مجتبی اسعدی مدیر اداره آموزش موسسه علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد با طرح جزئیات آئین نامه مدرسان، به بیان قوانین و مقررات مربوط به این حوزه پرداخت. نادر کوهستانی، کارشناس امور پژوهشی مرکز نیز با طرح ساختار پژوهشی، به تشریح امتیازات پژوهشی دانشگاه جامع و مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی پرداخت.

در این جلسه مدرسان موسسه علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد با تبیین دیدگاه های خود، به طرح نقاط قوت و ضعف مرکز پرداختند و بر استمرار جلسات هم اندیشی در راستای ارتقای کیفی مسایل آموزشی مرکز تاکید کردند.