فهرست اصلی

با هدف بهره مندی و تسهیل امور دانشجویان برگزار شد.

جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید با هدف بهره مندی بیشتر دانشجویان از تسهیلات و امکانات در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد، مهندس احمد افروغی رییس موسسه ضمن خیر مقدم به دانشجویان، به معرفی توانمندی های جهاددانشگاهی و امکانات مرکز پرداخت وی ضمن تاکید بر فعالیت دانشجویان در امور فوق برنامه به تشریح شوراهای فعال و تشکل های دانشجویی اشاره کرد و آن ها را بخشی از افتخارات مرکز عنوان نمود. در ادامه سرهنگ ریاحی معاون وظیفه عمومی خراسان رضوی و سروان تاتاری، رئیس اداره تحصیلی و خروج از کشور آن معاونت به بیان قوانین و مقررات مشمولان پرداختند. مهندس مجتبی اسعدی مدیر آموزش موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد نیز به ذکر قوانین و مقررات آموزشی مصوب شده پرداخت. معرفی دفتر کارآفرینی و اشتغال موسسه نیز با رویکرد اهمیت موضوع کارآفرینی و تاکید بر این مقررات توسط مهندس خورسند انجام شد.