فهرست اصلی

اولین همایش ملی جهانی سازی حقوق کودکان و نوجوانان از دیدگاه حقوقی و روانشناسی

 

محورهای همایش بر پایه های حقوقی و روانشناسی کودکان می باشد

زمان برگزاری همایش 20 و 21 اردیبهشت ماه 1397 با مشارکت مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد می باشد.