فهرست اصلی

سمینار هوش مصنوعی

هدف از برگزاری این سمینار

1-    آشنایی دانشجویان با انجمن علمی کامپیوتر و فعالیت‌ها و ظرفیت‌های آن

2-    آشنایی دانشجویان با مقوله مهم و پیشرو هوش مصنوعی

موضوعات مورد بررسی عبارتند از:

الف) معرفی انجمن علمی و مختصری از برنامه‌های آینده آن

ب) ارائه تاریخچه هوش مصنوعی

ج) بحث در مورد آینده هوش مصنوعی

د) معرفی گستره هوش مصنوعی و زیرمجموعه‌های آن

ه) ارائه مدل ساده‌ای از یادگیری ماشینی

این کارگاه با حضور تعدادی از اساتید و دانشجویان گروه کامپیوتر و میهمانان در ساعت  10:00 صبح روز چهارشنبه 29/01/97 به صورت رسمی در سالن شورای موسسه علمی کاربردی- جهاد دانشگاهی مشهد آغاز گردید.