فهرست اصلی

بازدید از افکار سنجی ایسپا

 

بعد از جنگ جهانی دوم نظر سنجی ها شروع شد و شکل گرفت و در ایران در سال 1381 بعد از تاسیس افکار سنجی جهاد دانشگاهی با شدت بیشتری و بصورت علمی تر به آن پرداخته شد و ایسپای مشهد، ایسپای ایران در واقع مرکز افکار سنجی جهاد دانشگاهی در کل کشور است در 28 شهر و در تمامی شهرستان ها شعبه دارد و فعالیت میکند.

افکار سنجی مشهد یکی از شعبه های افکار سنجی تهران است که در سطح استان خراسان پوشش داده میشود.

نظر سنجی ها در حوزه های مختلف میباشد. نظر سنجی ها کلا در چهار مورد بحث اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی به دنبال شناسایی مسائل مختلف هستند.

ابزارهای مختلفی که این مرکز مورد استفاده قرار میدهد در بخش های مختلف استفاده از اطلاعات دقیق راجع به مناطق مختلف مشهد ، جمعیت بلوکی مشهد که برای نمونه گیری مورد نیاز میشود یک نظر سنجی دقیق احتیاج به نمونه گیری دقیق دارند.

داشتن اطلاعات دقیق در گروه های سنی، داشتن نقشه های الکترونیکی اقدام جدیدی که در بخش نظر سنجی اتفاق افتاده نظر سنجی های الکترونیکی است که به جای پرسش نامه های دستی استفاده میشود .

در این روش به محض پر کردن پرسش نامه الکترونیکی اطلاعات پرسش نامه بر روی سیستم اصلی مرکز نشان داده خواهد شد و این کمک میکند که در مرکز همزمان شروع به گرفتن آمار کنند.

شرایط همکاری دانشجویاندر اولویت اول دانشجویان رشته علوم انسانی میباشند.