فهرست اصلی

کارگاه مهارتهای شغلی برای دانش آموزان

 

آشنایی با مشاغل مختلف این امکان را به دانش آموزان می دهد تا متناسب با استعداد، توانایی، رغبت، هوش و علائق خود نسبت به انتخاب رشتة تحصیلی مناسب که منجر به انتخاب شغل مورد علاقة آنها می شود ، اقدام نمایند.

راهنمایی شغلی:

راهنمایی شغلی نوع دیگری ازراهنمایی است که بدان وسیله به فرد کمک می شود تابراساس شناخت استعدادها، رغبتها و محدودیتها و نیز نیازهای شغلی جامعه و محیط زندگی خود، بتواند شغل مناسبی انتخاب کند و پس ازگذراندن دوره های آموزشی به طورموفقیّت آمیز و رضایتبخشی به آن اشتغال ورزد.

دردوره متوسطه، راهنمایی شغلی دو هدف اصلی را دنبال می کند:

اول آنکه با فراهم کردن امکانات و موقعیت ، دانش آموز باخودشناسی و شغل شناسی کاملتر و دقیق تر طرح ریزی شغلی را انجام دهد و مشکلات موجود را درانتخاب شغل برطرف نماید.

دوم آنکه باید اطلاعات دقیق تری دربارة نتایج آزمونهای روانی، شناسایی مشاغل متعدد وامکانات وفرصتهای استخدامی دردسترس دانش آموزان قرار گیرد.

اهمیت موضوع اشتغال جهت امرار معاش بر کسی پوشیده نیست. این امر با نگاهی گذرا به وضعیت بازار و اشتغال  قابل دستیابی است. از همین رو موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد سعی دارد با برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد در زمینه اشتغال، اطلاعات لازم در این زمینه را در اختیار دانش آموزان و هنرجویان این مدارس و هنرستانها قرار دهد.