فهرست اصلی

اخبار مرکز

با مدیریت موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد:

آزمون پایان پودمان دوره های آموزش خاص علمی کاربردی با شرکت 2000 داوطلب

****

آزمون های پایان پودمان دوره های آموزش خاص علمی کاربردی در نیمسال دوم 96-95 ، با مدیریت  موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز مشهد  در  مجتمع دکتر علی شریعتی برگزار شد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز مشهد، این آزمون ها طی سه هفته با شرکت 1969 داوطلب برگزار شد.

تسهیلات مورد نیاز آموزشی، رفاهی و خدماتی به دانشجویان، نمایندگان مراکز و کادر اجرایی آزمون در کنار مدیریت کامل برگزاری آزمون ها از سوی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز مشهد ارایه شد.