فهرست اصلی

اخبار مرکز

نخستین نشست " نظرسنجی بهبود عملکرد مرکز و تصمیم گیری سازمانی" با هدف بررسی و پاسخگویی به پیشنهادات، نقاط قوت و طرح دغدغه‌های همکاران موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد برگزار شد.

********

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، در این جلسه، دکتر مسعود گلستانی،پور، رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مرکز مشهد،  خواستار حساسیت بیشتر همکاران در پاسخگویی به مخاطبان شد و بر انعکاس فعالیت‌ها و ثبت و درج آن در سایت مرکز و به روزرسانی اخبار نیز تاکید کرد.

وی ضمن طرح مطالبات سازمانی ذکر شده، به پیشنهادات طرح شده از سوی همکاران برای بهبود تصمیمات سازمانی از جمله ایجاد فضای رقابتی سالم، استفاده از پتانسیل ایده‌‍‌های جوان، برخورد تعاملی در مواجهه با تعارضات، عضویت افراد موثر در کمیته‌ها، بکارگیری شیوه‌های نوین در مرکز، توجه به رشد و توسعه مرکز و برنامه‌ریزی فعالیت‌ها، توجه بیشتر به فعالیت‌های پژوهشی، استمرار نظرسنجی‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی، راهنمای دقیق دانشجویان، استفاده بهینه از سایر بخش‌ها و فضاها، و برگزاری جلسات بیشتر در سطوح اجرایی و آموزشی اشاره کرد.