فهرست اصلی

اخبار مرکز

انتخاب واحد استان خراسان رضوی به عنوان یکی از استانهای برتر دانشگاه در عرصه پژوهش و فناوری است که کسب این عنوان را نیز به همکاران محترم واحد استان و به طور ویژه به جناب آقای دکتر سلجوقی تبریک می گوییم.