فهرست اصلی

  

رشته ها- سرفصل مطالب و چارت تحصیلی

کاردانی فنی نرم افزار- برنامه سازی کامپیوتر چهارترمه

کاردانی فنی نرم افزار- برنامه سازی کامپیوتر با دروس جبرانی

 

کاردانی فنی فناوی اطلاعات- شبکه های کامپیوتری چهارترمه

 

کاردانی فنی فناوری اطلاعات-  شبکه های کامپیوتری با دروس جبرانی

 

کاردانی فنی فناوری اطلاعات- اینترنت و شبکه های گسترده چهار ترمه

 

کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده با دروس جبرانی

مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات چهارترمه

 

مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات پنج ترمه

 

مهندسی فناوری  شبکه های کامپیوتری چهارترمه


مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری پنج ترمه

 

 سایر رشته ها : 

 • مهندسی تکنولوژی نرم‌افزار
 • مهندسی فناوری سیستم‌های سخت‌افزاری رایانه
 • مهندسی تکنولوژی سیستم‌های سخت‌افزاری رایانه
 • مهندنسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک
 • مهندسی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعات
 • مهندسی فناوری اطلاعات - برنامه‌نویسی تحت وب(پودمانی)
 • مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش برنامه‌نویسی تحت وب(پودمانی)
 • مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک(پودمانی)
 • مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک(پودمانی)
 • مهندسی فناوری اطلاعات - فناوری اطلاعات(پودمانی)
 • کاردانی نرم‌افزارکامپیوتر
 • کاردانی فنی نرم‌افزار-سیستم‌های رایانه‌ای
 • کاردانی سخت‌افزار کامپیوتر
 • کاردانی فنی - برنامه سازی کامپیوتر(پودمانی)