فهرست اصلی

اخبار مرکز

ردیف

شرح وظایف مرکز رشد

1

اطلاع رسانی مستمر فعالیت ها در قالب سایت، شبکه های اجتماعی، بورد و...

2

تهیه گزارشات عملکردی مقطعی و سالانه