فهرست اصلی

ردیف

شرح وظایف امور پژوهشی و فناوری

1

پیگیری   تالیف کتب درسی یا کمک درسی مرتبط با حوزه های آموزشی با همکاری مدیران گروه ها و اساتید مرکز

2

پیگیری تالیف، پذیرش یا چاپ مقالات علمی پژوهشی، ISI و کنفرانسی   با نام مرکز و مرتبط با حوزه های آموزشی با همکاری مدیران گروه ها و اساتید

3

پیگیری انتشار نشریه مرتبط با ماموریت مرکز

4

تشکیل انجمن های علمی فعال

5

تصویب و اجرای طرح های پژوهشی با مشارکت دانشجویان و اساتید

6

 ثبت و حمایت از اختراع یا ثبت مالکیت معنوی دانشجویان   و اساتید

7

برگزاری همایش های علمی پژوهشی یا جشنواره های مرتبط با حوزه های آموزشی مرکز

8

برگزاری کارگاه های علمی تخصصی مرتبط با حوزه های آموزشی مرکز با مشارکت انجمن های علمی   و اساتید

9

اطلاع رسانی مستمر فعالیت ها در قالب سایت، شبکه های اجتماعی، بورد و... و تهیه گزارشات عملکردی مقطعی و سالانه