فهرست اصلی

اخبار مرکز

شورای مرکز

این شورا به ریاست مرکز و با حضور مدیران گروهها، مدیر دانشجویی - فرهنگی، مدیر آموزش، مدیر

پژوهش و فناوری، مسئول کارگاهها و آزمایشگاهها و معاون مرکز تشکیل می‌شود.